Usługi

Zajmujemy się sprawami cywilnymi i gospodarczymi jednak filarem naszej działalności jest własność intelektualna i nowe technologie, a w szczególności IT, prawo autorskie, fintech czy blockchain oraz ochrona danych osobowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT, wydawniczej, szkoleniowej, reklamowej, doradztwa personalnego i biznesowego oraz podmiotów.

 • Prawo gospodarcze i obsługa korporacyjna
 • Sukcesja
 • Prawo autorskie
 • Prawo własności przemysłowej
 • Internet i e-commerce
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Reklama i marketing
 • Nieuczciwa konkurencja
  i prawo konsumenckie
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo pracy
 • MDR (Medical Device Regulation)
 • Mediacje

Prawo gospodarcze i obsługa korporacyjna

Jesteśmy praktykami – zespół kancelarii esb zajmuje się szerokim spektrum spraw cywilnych i gospodarczych z różnych sektorów gospodarki tak, by w ramach bieżącej obsługi prawnej Klientów efektywnie zdejmować z nich ciężar codziennej obsługi kwestii prawnych. Naszym priorytetem jest rekomendowanie rozwiązań, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo od strony prawnej, ale jednocześnie wychodzą naprzeciw biznesowym potrzebom Klientów.

Oferujemy szyte na miarę, kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, niezależnie od etapu rozwoju ich firmy: poczynając od rozpoczęcia działalności i rejestracji spółki, poprzez bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością, zmianami struktury właścicielskiej i przekształceniami, na planowaniu sukcesji kończąc. Wspieramy polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki UE oraz przygotowujemy podmioty zagraniczne do debiutu na rynku polskim.

Doradztwo z zakresu prawa gospodarczego i korporacyjnego obejmuje w szczególności:

 

 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością (umowy współpracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy sprzedaży itd.);
 • reprezentację w sporach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w sprawach o zapłatę) na etapie przedsądowym oraz przed sądami wszystkich instancji;
 • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych związaną z tworzeniem niezbędnych dokumentów korporacyjnych (regulaminów, statutów, uchwał itp.);
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów lub akcji oraz umów sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części;
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności;
 • rejestrację spółek prawa handlowego;
 • przekształcenie, podział, łączenie spółek prawa handlowego;
 • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego;
 • analizę prawną przedsiębiorstwa (due dilligence);
 • likwidacja spółek prawa handlowego.

 

Sukcesja

Przygotowujemy kompleksowe plany sukcesyjne, które zapewniają płynne i efektywne kontynuowanie biznesu, w przypadku wycofania się jego założyciela, bez względu na powody tej decyzji. To właśnie niezorganizowane wycofanie się właściciela z przedsiębiorstwa powoduje, że tak niewiele polskich firm rodzinnych przechodzi z sukcesem zmiany pokoleniowe u steru – często narażone są na utratę decyzyjności i zdolności działania, co prowadzi do utraty klientów i partnerów biznesowych. Kancelaria esb ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, by wspólnie stworzyć odpowiadającą indywidualnym potrzebom („szytą na miarę”) konstrukcję prowadzenia biznesu, poprzez wybór najkorzystniejszej formy prawnej oraz stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej.

 

Doradztwo z zakresu sukcesji obejmuje w szczególności:

 •  opracowanie i wdrożenia kompleksowego planu sukcesyjnego;
 •  ustanowienie zarządcy sukcesyjnego;
 •  pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności;
 • przekształcenie działalności gospodarczej (spółki cywilnej) w spółkę prawa handlowego;
 •  uregulowanie kwestii korporacyjnych w celu zapewnienie trwałości i ciągłości funkcjonowania    biznesu (w szczególności poprzez zabezpieczenie trwania spółki handlowej po śmierci wspólnika i   zapewnienie ciągłości zarządzania);
 •  uregulowanie kwestii dziedziczenia (w szczególności poprzez dokonanie rozporządzeń na wypadek śmierci przez sporządzenie testamentu).

 

 

Prawo autorskie

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa autorskiego we wszelkich obszarach biznesu. Wspieramy Klientów, dla których skuteczna ochrona prawnoautorska i należyte zabezpieczenie interesów w tym względzie jest czynnikiem warunkującym sukces rynkowy. Doradzamy w szczególności sektorowi IT i farmaceutycznemu, software house’om, domom mediowym. Posiadamy również długą historię współpracy z agencjami reklamowymi i marketingowymi, wydawcami, producentami, architektami, freelancerami, artystami oraz innymi podmiotami z branży kreatywnej.

Doradztwo z zakresu prawa autorskiego obejmuje w szczególności:

 •  przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących przeniesienia autorskich praw   majątkowych oraz umów licencyjnych;
 •  przygotowywanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień prawnoautorskich;
 •  doradztwo w zakresie komercjalizacji dóbr niematerialnych;
 •  reprezentację w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich na etapie przedsądowym oraz   przed sądami wszystkich instancji.

Prawo własności przemysłowej

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie uzyskania ochrony na ich poszczególne prawa własności przemysłowej w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Doradzamy naszym Klientom wskazując na możliwe formy ochrony ich pomysłów, know-how, procesów produkcyjnych lub technologicznych oraz gotowych produktów, opracowując jasną strategię ochrony i komercjalizacji praw. Współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, którzy prowadzą postępowania w zakresie praw własności przemysłowej w ramach procedur krajowych, unijnych i międzynarodowych. Świadczymy także usługę weryfikacji potencjalnych konfliktów ze wcześniejszymi prawami osób trzecich.

Doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej obejmuje w szczególności:

 •  rejestrację znaków towarowych;
 •  uzyskanie patentu na wynalazek;
 •  uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 •  rejestrację wzoru przemysłowego;
 •  przygotowywanie raportów ze stanu techniki w celu określenia zdolności patentowej;
 •  tworzenie strategii ochrony praw własności przemysłowej;
 •  doradztwo w zakresie komercjalizacji dóbr niematerialnych;
 •  tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności przemysłowej (w szczególności umów licencyjnych);
 •  reprezentację w sporach dotyczących praw własności przemysłowej.

Internet

i e-commerce

Kancelaria oferuje pomoc w stworzeniu wszelkich dokumentów niezbędnych do świadczenia usług w Internecie, włączając w to usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi na rzecz konsumentów oraz aspekty związane z ochroną danych osobowych i ich ew. transferem transgranicznym.

Doradztwo z zakresu e-commerce obejmuje w szczególności:

 •  tworzenie regulaminów sklepów internetowych;
 •  tworzenie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 •  tworzenie regulaminów konkursów i promocji;
 •  tworzenie polityk prywatności na strony internetowe;
 •  tworzenie klauzul obowiązku informacyjnego dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Prawo ochrony

danych osobowych

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców działających w różnych branżach i segmentach rynku, także dla średnich i dużych przedsiębiorstw informatycznych. Mamy bogate doświadczenie w realizacji audytów zgodności wewnętrznych rozwiązań przedsiębiorstw z RODO, jak również w projektach wdrożeniowych w tym zakresie.

Tworzymy procedury (oceny ryzyka, privacy by design, privacy by default), regulaminy, polityki, instrukcje, klauzule w umowach, wzory umów powierzenia danych, wzory upoważnień, wzory klauzul informacyjnych, wzory notyfikacji naruszeń, wzory rejestrów – dostosowanych do wymogów RODO. Zajmujemy się również obsługą transferów danych osobowych poza EOG.

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 •  audyt zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO);
 •  przygotowanie i wdrożenie procedur i dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, m.in.   polityki prywatności, polityki ochrony danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcji i wewnętrznych   regulaminów organizacyjnych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, upoważnień;
 •  przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu ochrony danych osobowych i baz   danych, m. in. umów powierzenia przetwarzania danych, umów udostępnienia danych, umów transferowych;
 •  doradztwo dotyczące realizacji obowiązków ochrony danych osobowych oraz prywatności w związku   ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 •  szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dostosowane do indywidulanych potrzeb Klienta,   w tym szkolenia dla pracowników i współpracowników Klienta oraz inspektorów ochrony danych.

 

Reklama

i marketing

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z reklamą i promocją, zarówno w tradycyjnym sensie (prawo reklamy), jak i w zakresie marketingu w Internecie i mediach społecznościowych. Obsługujemy podmioty, które kreatywnie wykorzystują nowe rozwiązania technologiczne, interpretując istniejące prawo w aktualnym kontekście. Świadczymy usługi w zakresie prawa mediów elektronicznych. Zapewniamy obsługę dotyczącą znaków towarowych i innych oznaczeń, a także ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich.

Doradztwo z zakresu reklamy i marketingu obejmuje w szczególności:

 •  analizę strategii i poszczególnych działań marketingowych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych pod względem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami dobrych praktyk;
 •  doradztwo w zakresie reklamy i promocji produktów i usług sensytywnych (w tym napojów alkoholowych, tytoniu, farmaceutyków, suplementów diety);
 •  przygotowanie regulaminów konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej;
 •  przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów dotyczących reklamy i promocji, w tym umów z agencjami reklamowymi i domami mediowymi, umów sponsoringowych, barterowych, umów   współpracy z osobami publicznymi, influencerami, celebrytami, sportowcami, z uwzględnieniem   działań w mediach społecznościowych;
 •  przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów i dokumentów dotyczących działań mających na celu wzrost sprzedaży i świadomości marki, w tym usług merchandisingowych i umów handlowych;
 •  reprezentację w sporach dotyczących prowadzonych działań reklamowych i promocyjnych na etapie przedsądowym oraz przed sądami wszystkich instancji.

 

Nieuczciwa konkurencja
i prawo konsumenckie

Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa w podejmowanych przez nich działaniach biznesowych, dlatego nasze doradztwo uwzględnia kompleksową analizę pod względem zgodności z prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej, regulacjami konsumenckimi i zasadami ochrony danych osobowych.

Reprezentujemy Klientów także w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności tematy związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzieżą pomysłów, naśladownictwem produktów, nadużywaniem cudzej renomy i marki. Doradzamy w kwestiach związanych z prawem konsumenckim i ochroną danych osobowych.

Doradztwo z zakresu nieuczciwej konkurencji obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie i opiniowanie wszelkich treści i dokumentów pod kątem zgodności z regulacjami   konsumenckimi (w tym regulaminów sklepów internetowych i świadczenia usług drogą elektroniczną,   regulaminów konkursów i promocji, polityk prywatności);
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów agencyjnych, dystrybucyjnych i franczyzowych;
 • przygotowywanie treści na stronę internetową, związanych z komunikacją konsumencką;
 • reprezentację w sporach dotyczących zasada uczciwej konkurencji na etapie przedsądowym oraz   przed sądami wszystkich instancji.

Prawo

nieruchomości

Asystujemy Klientom w całym procesie inwestycyjnym. Doradzamy na etapie planowania inwestycji, w tym analizujemy stan prawny nieruchomości, uzyskujemy niezbędne dokumenty i zaświadczenia umożliwiające nabycie lub zbycie nieruchomości. Oferujemy wsparcie prawne na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu – tworzymy i negocjujemy umowy, rozwiązujemy bieżące problemy prawne, prowadzimy postępowania sporne. Wspieramy naszych Klientów także w momencie zakończenia inwestycji – w kwestii rozliczeń, rozwiązywania umów, eksmisji.

Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców (w tym deweloperów), wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach zapewnienia naszym Klientom kompleksowego wsparcia prawnego współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

Doradztwo z zakresu nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • audyt prawny nieruchomości;
 • opiniowanie i negocjowanie umów deweloperskich oraz umów przenoszących własność;
 • tworzenie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy;
 • doradztwo związane z ochroną praw własności lokatorów;
 • reprezentację w sporach dotyczących zakończenia umów, rozliczeń, eksmisji;
 • obsługę postępowań przetargowych, administracyjnych oraz sądowych w zakresie m.in.: pozwoleń   na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych oraz ochrony środowiska.

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy. Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie nabytą w ramach obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych. Dzisiejsze prawo stawia coraz większe wymogi formalne przy zatrudnianiu pracowników. Mamy do czynienia z szeregiem nowych regulacji, które należy wdrożyć, aby nie narazić swojego przedsiębiorstwa na negatywne konsekwencje. Oferujemy kompleksowe wsparcie  w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy także umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, a także umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia). Podstawą naszych usług jest polskie i międzynarodowe prawo pracy, a przygotowana przez nas oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych oraz tych wchodzących na rynek polski.

Trwająca na całym świecie pandemia COVID-19 zmieniła niemal każdą dziedzinę naszego życia, w tym kwestie związane z wykonywaniem pracy. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w prawie dotyczące regulacji pracy zdalnej i pomogą wdrożyć ją w Państwa firmie.

Doradztwo z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną firm i przedsiębiorców z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzeniu mienia, umów o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie czy umów cywilnoprawnych;
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz w negocjacjach w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami;
 • przygotowanie i opiniowanie regulacji wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów pracy czy wynagrodzenia;
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • pełne wdrożenie pracy zdalnej, wraz z przygotowaniem Regulaminu pracy zdalnej.

MDR (Medical Device Regulation)

26 maja 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych. MDR (skrót od Medical Device Regulation) przewiduje szereg zmian, które dotkną nie tylko producentów i dystrybutorów, ale także użytkowników wyrobów medycznych, w tym także prowadzących salony kosmetyczne czy klinki medycyny estetycznej lub sklepy. Nasz zespół oferuje wsparcie dla branży medyczno-kosmetycznej w dostosowaniu swojej działalności do wymogów nowych regulacji prawnych.

Dodatkowo - polska ustawa implementująca przepisy unijne wprowadzi dodatkowe zmiany w zakresie reklam wyrobów medycznych,  które odtąd objęte będą surowymi obostrzeniami. Nasze doradztwo w zakresie spraw reklamowych obejmuje między innymi ocenę prawnej dopuszczalności reklamy we wszystkich formach i kanałach komunikacji.

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla firm medycznych oraz kosmetycznych w zakresie zastosowania nowych regulacji. Nasze usługi obejmują zarówno szkolenia dotyczące nowych zasad, jak również prowadzenie wewnętrznych audytów czy wdrożenie odpowiedniej dokumentacji.

Doradztwo z zakresu stosowania przepisów MDR obejmuje w szczególności:

 • wsparcie w dostosowywaniu działalności klienta do wymogów nowych regulacji MDR;
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych zgodnych z MDR;
 • szkolenia dotyczące zmian w prawie dot. wyrobów medycznych;
 • przygotowanie i wsparcie przy wdrożeniu procedur wewnętrznych zgodnych z MDR;
 • opiniowanie prawnej dopuszczalności reklamy wyrobów medycznych.

Przejdź do strony ESB MDR: https://www.mdr.esb-legal.pl/pl

Mediacje

Mediacja stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. To dobrowolna i poufna metodą rozwiązania sporu. Pomaga doprowadzić do efektu satysfakcjonującego dla obu stron przy udziale osoby trzeciej - bezstronnego mediatora.  Jest prawnie dopuszczalna we wszystkich sprawach cywilnych, w których przepisy dopuszczają zawarcie ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd uzyskuje moc ugody sądowej.

Posiadamy bogate doświadczenie, które zapewni stronom profesjonalne wsparcie przez cały przebieg mediacji. Naszym zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia. Uważamy, że każde wypracowane wspólnie przez Strony rozwiązanie problemu bądź konfliktu, jest lepsze niż wydany
w sprawie wyrok sądowy.

Szczególne cechy mediacji to:

 • mediacja to postępowanie nieformalne i poufne, co tworzy optymalne środowisko do rozmowy;
 • mediacja ułatwia stronom zdefiniowanie oraz wymianę poglądów, postaw, oczekiwań i interesów;
 • mediacja pozwala znaleźć oryginalne, nietypowe rozwiązania niedostępne w postępowaniu sądowym czy arbitrażowym;
 • mediacja ułatwia i przyspiesza komunikację stron;
 • celem mediacji jest wykreowanie porozumienia stron, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron, będzie posiadać walor pełnej legalności i skuteczności.