REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

WWW.ESB-LEGAL.PL

 

§  1. Przedmiot Regulaminu

 1. Podmiotem administrującym i zarządzającym stroną internetową www.esb-legal.pl jest esb Justyna Matuszak-Leśny , Kancelaria Radcy Prawnego, z siedzibą w Warszawie (02-070), ul. Solariego 4 lok. 2, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej „esb”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej.

 

§  2. Definicje

 1. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.esb-legal.pl, administrowana i zarządzana przez esb;
  3. Usługi – usługi świadczone przez esb drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. usługa udostępniania użytkownikom Strony internetowej i Usługa Formularza kontaktowego;
  4. Usługa Formularza kontaktowego – polega na możliwości przesłania przez użytkownika wiadomości do esb za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

 

§  3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, rodzaj i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących świadczenia Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
 3. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania z Usług, użytkownik w przypadku korzystania z Usług, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Usług treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług.
 8. W związku z świadczeniem Usług, esb ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
 9. Na Stronie internetowej mogą być publikowane bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

 

 

§  4. Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.:
  1. Mozilla Firefox;
  2. Microsoft Internet Explorer;
  3. Opera;
  4. Google Chrome;
  5. Safari.

 

§  5. Warunki korzystania z Usługi Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników.
 2. Korzystanie z Usługi Formularz kontaktowy wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu użytkownik nie ma możliwości wysłania wiadomości do esb ani otrzymania od esb odpowiedzi.
 3. W celu skorzystania z Usługi Formularz kontaktowy i wysłania wiadomości do esb, użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Regulamin oraz klika w pole „Wyślij”.
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5.2 oraz § 5.3 Regulaminu, w chwili kliknięcia w pole „Wyślij” dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego.
 5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5.2 oraz § 5.3 Regulaminu, esb kontaktuje się z użytkownikiem w związku z wiadomością wysłaną przez użytkownika.

 

§  6. Pliki cookies

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie, tablecie) użytkownika korzystającego ze Strony internetowej.
 3. esb wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników.
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Istnieje możliwość zmiany warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies (patrz § 4.6).
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez esb (plików, które nie zawierają danych osobowych) – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (patrz § 4.6).
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, w szczególności informacje takie można znaleźć pod adresem:
  1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome
  2. https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox
  3. https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer
  4. https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari

 

§  7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez esb są uregulowane w Polityce prywatności.

 

§  8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje w zakresie korzystania z Usług mogą być zgłaszane do esb na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest esb.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi czternaście (14) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.

 

§  9. Zmiany Regulaminu

 1. esb może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczność aktualizacji danych esb wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez esb lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki esb i użytkownika lub wydanie wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez esb, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki esb oraz użytkownika;
  5. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 2. esb zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu na Stronie internetowej, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu.

 

§  10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie esb.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między esb w użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z esb, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.