Nowy projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

« Aktualności 07 sierpnia 2020

29 lipca 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapraszając do konsultacji, opublikowało na swojej stronie nowy projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Pke”) , którego uchwalenie ma służyć wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: „EKŁE”). Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do jej implementacji do 21 grudnia 2020 roku. Zanim jednak to nastąpi Ministerstwo Cyfryzacji, jak i nasza kancelaria zachęca do konsultowania zaproponowanych w projekcie zmian, co jest możliwe do 28 sierpnia 2020 roku. Projekt tej ustawy jest bardzo obszerny i kompleksowo reguluje rynek komunikacji elektronicznej w tym kwestie związane ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, warunki gospodarowania częstotliwościami, prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Wprowadzane przepisy są liczne, my jednak skupimy się na kilku najistotniejszych ze względu na wykonywaną przez nas działalność i praktykę.

Zgoda marketingowa

Ważną zmianą wprowadzoną w art. 360 projektowanej ustawy jest ujednolicenie obowiązującej regulacji z dwóch odrębnych przepisów tzn.: art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344, dalej: „uśude” ) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460, dalej: „Pt”). Zgodnie z nowym projektem potrzebne będzie uzyskanie tylko jednej zgody dla celów przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym marketingu bezpośredniego. Zgodnie z art. 362 Pke ujednolicono i dostosowano do przepisów RODO wymogi uzyskania takiej zgody. Zgoda ta ma być wyrażona przez użytkownika końcowego (czyli nie tylko osoby fizyczne) i może być udzielona przez wskazanie identyfikującego go adresu poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 360 Pke  zakazane będzie używanie automatycznych systemów wywołujących lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w ramach korzystania z usług komunikacji interpersonalnej – dla celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym marketingu bezpośredniego, do oznaczonego odbiorcy, będącego użytkownikiem końcowym, chyba że uprzednio wyraził on na to zgodę.

Jak wskazano bezpośrednio w uzasadnieniu wdrażanej ustawy, wcześniejsze zgody na przesyłanie  informacji handlowej zebrane na podstawie obecnego art. 10 uśude oraz zgody na marketing bezpośredni zebrane na podstawie obecnego art. 172 Pt zachowają ważność, jeżeli pierwotny sposób wyrażenia zgody odpowiada warunkom określonym we wdrażanej ustawie.

Jak wynika z proponowanej regulacji, wdrażając nową ustawę Ministerstwo Cyfryzacji, pozostaje przy wymogu otrzymania uprzedniej zgody marketingowej i nie zamierza skorzystać z art. 13 ust. 2 Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, który umożliwia używanie szczegółowych elektronicznych danych kontaktowych klienta bez uprzedniej zgody na potrzeby marketingu bezpośredniego, pod warunkiem poinformowania klientów o możliwości sprzeciwu.

Pliki cookies

Odnośnie przechowywania informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego nie wprowadzono zmian w projektowanej ustawie – nowy art. 361 Pke jest odpowiednikiem obecnie obowiązującego art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne wskazującym warunki przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego takie jak: obowiązek poinformowania użytkownika końcowego w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; wyrażenie zgody przez użytkownika końcowego po otrzymaniu takiej informacji.

Obowiązek udzielenia pakietu przedumownych informacji

Zgodnie z art. 255 Pke przed zawarciem z konsumentem umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, innych niż usługi transmisji danych używane do świadczenia usług komunikacji maszyna-maszyna, dostawca usług komunikacji elektronicznej doręcza konsumentowi, na trwałym nośniku informacje przedumowne (wyszczególnione w ust. 2. art. 255 Pke) zawarte w jednym dokumencie. Oprócz opisanych powyżej informacji dostawca tych usług zobowiązany jest dostarczyć również w formie dokumentowej konsumentowi zwięzłe podsumowanie warunków umowy. Taka regulacja poprawia sytuację konsumenta, który decyduje się na zawarcie umowy z dostawcą usług komunikacji elektronicznej, ułatwia dostęp do podstawowych danych umowy oraz stwarza łatwiejsze możliwości porównywania i oceniania proponowanych usług.

 

Autor:

Diana Puczkowska

mec. Magdalena Piechowicz

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.